Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022.28.02.202329.02.2024a1673_Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022..PDF
PHSR KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu24.04.202301.01.2024Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.27be6_ke_soh_poh_.pdf
Návrh VZN obce Bystrany č. 2/2023 o miestnych daniach30.11.202330.12.2023a7b78_DOC880.PDF
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľku MŠ10.11.202302.12.20232ba0d_DOC836.PDF
Výberové konanie na pozíciu TSP a TP08.11.202302.12.2023d5a88_Vyberové konanie na pozíciu na TSP a TP.PDF
Strategický dokument RIS KK 2021-203005.06.202330.11.20234530b_Strategický dokument RIS KK 2021-2030.pdf
SEA oznámenie Regionalna inovačná stratégia Košického kraja 2021, 2030,04202305.06.202330.11.2023ada5f_A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023.pdf
Vodíková stratégia Košického kraja05.06.202330.11.20233fc9f_dokument_Vodíková_Stratégia_Košického_Kraja.pdf
Oznámenie o Strategickom dokumente - Vodíková stratégia KE kraja05.06.202330.11.20230a9cb_Ozn. o Strategickom dokumente Vodíková stratégia Košického samosprávneho kraja.pdf
Oznámenie o Strategickom dokumente - Vodíková stratégia KE kraja05.06.202330.11.20232f7d9_Ozn. o Strategickom dokumente Vodíková stratégia Košického samosprávneho kraja.pdf
Oznam - odstúpenie od Zmluvy IA MPSVaR SR - TSP a TP27.11.202327.11.20237cab0_DOC870.PDF
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľku ZŠ20.11.202320.11.202378da7_ZŠ.pdf
Pozvánka na 15. OZ - 22.11.202318.11.202318.11.20235d338_IMG_20231118_113023.jpg
Požehnanie adventného venca18.11.202318.11.20236bbf4_Obrázok (36).jpg
Návrh - Záverečný účet za rok 202202.11.202302.11.2023aeef6_Záverečný_účet_2022_návrh.pdf
Zámer na odpredaj pozemku Štefan Žiga, 22513.10.202313.10.20230a851_Zámer na odpredaj pozemku, Štefan Žiga, 225.PDF
Výberové konanie na členov miestnej občianskej a preventívnej služby19.09.202319.09.202399547_Oznam - výberové konanie MOaPS.PDF
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent - MŠ Bystrany13.09.202313.09.2023a676b_Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent - MŠ Bystrany.PDF
Oznam - Výberové konanie MOaPS08.09.202312.09.2023b81a0_Oznámenie o vyberovom konani MOaPS.jpg
VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj18.07.202318.07.20230fa12_VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 52022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.pdf