Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Záverečné stanovisko POH KSK 2021 - 202505.11.202331.12.20305f4bf_Záverečné stanovisko POH KSK 2021 - 2025.pdf
Verejná vyhláška31.10.202305.12.20302a0d0_DOC885.PDF
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu16.05.202416.07.2024dbcad_Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf
PHSR Košického samospravného kraja na roky 2023-2027 - správa o hodnotení strategického dokumentu16.05.202416.07.2024fe667_PHSR Košického samospravného kraja na roky 2023-2027 - správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre algomeráciu Košice a zónu Košický kraj - oznámenie o strategickom dokumente16.05.202416.07.2024c75ce_Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre algomeráciu Košice a zónu Košický kraj - oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Verejna vyhláška07.06.202407.07.2024918ce_Verejna vyhláška.pdf
Pozvánka na 8. OZ dňa 21. 6. 202417.06.202417.06.2024a2202_Pozvánka 8. OZ dňa 21. 6. 2024.PDF
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II. polrok 202417.06.202417.06.2024fcd59_Návrh plánu kontrolnej činnosti HLavného kontrolóra na II. polrok 2024.PDF
Návrh - Záverečný účet obce Bystrany 202314.06.202414.06.2024aaa14_Návrh Zaverečny účet 2023 Bystrany.docx (1).pdf
Upozornenie: Okliesenie a odstránenie stromov14.06.202414.06.202402050_Okliesenie a odstránenie stromov.pdf
Pozvánka na 6. OZ 10.05.202407.05.202407.05.2024Pozvánka na 6. OZ 10.05.20243ed6c_pozvanka OZ 10.5.2024.pdf
Pozvánka na 6. OZ 10.05.202407.05.202407.05.2024f0e2c_Pozvánka 6. OZ.PDF
Program odpadového hospodárstva Košického Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanoviskokraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko20.12.202329.03.202455161_zaverecne-stanovisko-poh-kk-.pdf
Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022.28.02.202329.02.2024a1673_Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2022..PDF
Pozvánka na 3.OZ - 01.03.202427.02.202427.02.2024bacdd_Pozvánka na 3. OZ.PDF
Elektronická adresan na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 202426.01.202426.01.20249e3bf_Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka.jpg
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na I. polrok 202417.01.202417.01.2024ffe9e_Plan na I polrok 2024 Hlavny kontrolór Obce Bystrany.docx.pdf
PHSR KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu24.04.202301.01.2024Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.27be6_ke_soh_poh_.pdf
Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady05.12.202331.12.202323b04_DOC887.PDF
Návrh VZN obce Bystrany č. 2/2023 o miestnych daniach30.11.202330.12.2023a7b78_DOC880.PDF