Samospráva

STAROSTA OBCE : Gejza Kandráč

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE : Fabián Kandráč

PREDNOSTA OcÚ: Pavol Benedikt Bendik

KONTROLÓR OBCE: Radoslav Ščuka 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA :

Fabián Kandráč 
Jozef Dunka
Karol Horváth
Cyril Žiga
Ivan Kandráč
Ján Pačan
František Žiga
Lukáš Žiga
Ján Kľoc

OBECNÝ ÚRAD : 

Marcela Šavelová - ekonóm obce, pokladňa 

Ing. Eva Baranová -  sekretariát, podateľna, registratúra, projekty, VO, rokovanie obecného zastupiteľstva, ŽP

Janka Múdra - Personalistika a mzdy

Henrieta Mikulová - evidencia obyvateľstva, TKO, osvedčovanie listín a podpisov

Bc. Eva Halická -  sociálne oddelenie, osobitný príjemca, bytové hospodárstvo

 

STAVEBNÝ ÚRAD :

Ing. Mária Gmucová

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade : 

  •  vydanie územného rozhodnutia, 
  • vydanie stavebného povolenia,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
  • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
  • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav
  • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady