Zástupca starostu

Starosta obce Bystrany Gejza Kandráč V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  týmto

 

 

p o v e r u j e m

 

 

poslanca obecného zastupiteľstva v Bystranoch Fabiána Kandráča , narodeného : 15.05.1978, trvale bytom: Bystrany 145, 053 62 Bystrany na zastupovanie starostu obce Bystrany


 

 

Zástupcovi starostu určujem rozsah zastupovania starostu nasledovne:

 

 

1. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce:

 

- zastupuje starostu obce počas jeho krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na

výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie

a prepúšťanie zamestnancov);

Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta

a zahraničná služobná cesta.

V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca ujíma zastupovania starostu od

momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť

vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú

starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne

preukázateľne vykonávať svoju funkciu.

 

2. Počas dlhodobej neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

 

- zastupuje starostu obce počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie

v plnom rozsahu;

- zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom

o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

 

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď

starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou

právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť

starostu na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu

minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená.

 

3. Počas prítomnosti starostu:

 

- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;

- podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej

a obsahovej;

- usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a obecnej rady;

- kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách

obecného zastupiteľstva;

- podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja

jednotlivých oblastí života obci;

- zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov

z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre

obce;

 

- zúčastňuje sa kontrolných akcií vykonávaných poskytovateľmi pomoci, štátnymi

orgánmi alebo orgánmi EÚ v rámci monitorovania projektov;

- koordinuje činnosť obecného úradu zo stránky organizačnej, je oprávnená navrhovať

prijímanie usmerní a predpisov vo vzťahu k fungovaniu obecného úradu;

- zabezpečuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce;

- v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na príprave podkladov pre pracovnoprávne

úkony;

- zabezpečuje informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky obce,

emailovej schránky a mobilnými službami;

- v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov,

smerujúcich k uzavretiu dohôd, zmlúv, pripravuje podklady k uzatvoreniu zmlúv a ich

plnenia;

- zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce

s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje v spolupráci so starostom obce

plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu

družobných zmlúv;

- zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení,

ktoré uskutočňujú orgány obce;

- zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného

a to po dohode so starostom obce. 

 

Toto poverenie je účinné od 14.09.2023

 

Účinnosť tohto poverenie zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce.

 

 V Bystranoch 14.09.2023