Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Bystrany

Sídlo: Bystrany č. 121,053 62, Bystrany

IČO: 00328995

DIČ: 2021331433

Štatutárny zástupca: Gejza Kandráč - starosta obce

e-mail: obecbystrany@gmail.com

tel. č.: 053/4495 338

   

     Obec Bystrany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.