Prednosta


PREDNOSTA OcÚ
: Pavol Benedikt Bendik

Prednosta

Obecného  úradu je zamestnancom obce, ktorý:

  • zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí OZ,
  • sa zúčastňuje zasadnutí OZ s hlasom poradným,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
  • zodpovedá za činnosť obecného  úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činností obecného úradu,

Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.