VZN
DátumNázovPopisPríloha
04.04.2021VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni39770_VZN o vke prspevkov zkonnho zstupcu dieaa na iaston hradu nkladov a urenie podmienok hrady v kolskej jedlni.pdf
04.04.2021Návrh - VZN - o umiestňovaní volebnýc plagátov na území obce počas volebnej kampanee3c44_Nvrh - VZN - o umiestovan volebnc plagtov na zem obce poas volebnej kampane.pdf
04.04.2021Dodatok č. 1/2017db5be_Dodatok .1-2017.PDF
04.04.2021VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb15c41_VZN .012017 o zaveden a poskytovan elektronickch sluie.PDF
04.04.2021Semrnica č.7/2016 Tvorba a použitie sociálneho fondu11676_Smernica . 7-2016 Tvorba a pouitie socilneho fondu.pdf
04.04.2021Smernica č. 6/2016 pre prácu so zobrazovacími jednotkamif0083_Smernica . 6-2016 pre prcu so zobrazovacmi jednotkami.pdf
04.04.2021Smernica č. 8/2016 pre vykonanie inventarizácied9909_Smernica . 8-2016 pre vykonanie inventarizcie.pdf
04.04.2021Dodatok č.2/2016 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpa60edc_Dodatok . 2-2016 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za komunlny odpad a drobn stavebn odpad.pdf
04.04.2021VZN č. 4/2016 o miestnych daniache2968_Veobecne zvzn nariadenie . 4-2016 o miestnych daniach.pdf
04.04.2021Dodatok č.1/2014 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za k omunálny odpad a drobný stavebný odpad7618b_Dodatok .1-2014 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za komunlny odpad a drobn stavebn odpad.pdf
04.04.2021VZN r. 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalny odpad a drobný stavebný odpad odpad362d6_Veobecn zvzn nariadenie r. 2013 o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunlne odpady a drobn st. odpady.pdf
04.04.2021Smernica r.2016 na poskytovanie prvej pomoci0bb37_Smernica r. 2016 na poskytovanie prvej pomoci.pdf
04.04.2021Smernica č. 5/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce Bystrany5c76e_Smernica . 5-2016 Registratrny poriadok a registratrny pln obce Bystrany.pdf
04.04.2021Smernica č. 4/2016 o požíuvaní a evidencii pečiatok na OcÚ v Bystranoch1a707_Smernica . 4-2016 o pouvan a evidenci peiatok na Oc v Bystranoch.pdf
04.04.2021Smernica č. 3/2016 o verejnom obstarávaníe1bbe_Smernica . 3-2016 o verejnom obstarvan.pdf
04.04.2021VZN č. 2/2016 o organizácii miestneho referendae99a4_Veobecne zvzn nariadenie . 2-2016 o organizcii miestneho referenda.pdf
04.04.2021VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odp. a elektroodp. z domácností na území obce Bystranya9415_Veobezne zvzn nariadenie . 1-2016 o nakladan s komunlnymi odpadmi drobnmi stavebnmi odp. a elektroodp. z domcnost na zem obce Bystrany.pdf
04.04.2021VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania a náhradného odvádzania odp. vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp.f0312_Veobecne zvzne nariadenie . 1-2015 o spsobe nhradnho zsobovania a nhradnho odvdzania odp. vd a znekodovan obsahu mp.pdf
04.04.2021Smernica č. 3/2014 Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladove4b77_Smernica . 3-2014 Systm vedenia tovnctva a obeh tovnch dokladov.pdf
04.04.2021Smernica r. 2006 na používanie súkromného motorového vozidla pri pracovných cestáche876b_Smernica r. 2006 na pouvanie skromnho motorovho vozidla pri pracovnch cestch.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac