Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.4.2024
Smernica o protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 21.4.2024
Názov Smernica o protispoločenskej činnosti
18.7.2023
VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Detail dokumentu
Dátum 18.7.2023
Názov VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
31.5.2023
VZN č. 1/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených zo stravovaním v škole a v školskom zariadení
Detail dokumentu
Dátum 31.5.2023
Názov VZN č. 1/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených zo stravovaním v škole a v školskom zariadení
16.1.2023
VZN KSK o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov VZN KSK o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
16.1.2023
VZN KSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov VZN KSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
4.4.2021
VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
4.4.2021
Návrh - VZN - o umiestňovaní volebnýc plagátov na území obce počas volebnej kampane
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh - VZN - o umiestňovaní volebnýc plagátov na území obce počas volebnej kampane
4.4.2021
Dodatok č. 1/2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Dodatok č. 1/2017
4.4.2021
VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
4.4.2021
Semrnica č.7/2016 Tvorba a použitie sociálneho fondu
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Semrnica č.7/2016 Tvorba a použitie sociálneho fondu
4.4.2021
Smernica č. 6/2016 pre prácu so zobrazovacími jednotkami
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica č. 6/2016 pre prácu so zobrazovacími jednotkami
4.4.2021
Smernica č. 8/2016 pre vykonanie inventarizácie
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica č. 8/2016 pre vykonanie inventarizácie
4.4.2021
Dodatok č.2/2016 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Dodatok č.2/2016 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpa
4.4.2021
VZN č. 4/2016 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN č. 4/2016 o miestnych daniach
4.4.2021
Dodatok č.1/2014 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za k omunálny odpad a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Dodatok č.1/2014 k VZN r. 2013 o miestnom poplatku za k omunálny odpad a drobný stavebný odpad
4.4.2021
VZN r. 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalny odpad a drobný stavebný odpad odpad
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN r. 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalny odpad a drobný stavebný odpad odpad
4.4.2021
Smernica r.2016 na poskytovanie prvej pomoci
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica r.2016 na poskytovanie prvej pomoci
4.4.2021
Smernica č. 5/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica č. 5/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce Bystrany
4.4.2021
Smernica č. 4/2016 o požíuvaní a evidencii pečiatok na OcÚ v Bystranoch
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica č. 4/2016 o požíuvaní a evidencii pečiatok na OcÚ v Bystranoch
4.4.2021
Smernica č. 3/2016 o verejnom obstarávaní
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Smernica č. 3/2016 o verejnom obstarávaní