Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh - Záverečný účet za rok 202202.11.202302.11.2023aeef6_Záverečný_účet_2022_návrh.pdf
Zámer na odpredaj pozemku Štefan Žiga, 22513.10.202313.10.20230a851_Zámer na odpredaj pozemku, Štefan Žiga, 225.PDF
Výberové konanie na členov miestnej občianskej a preventívnej služby19.09.202319.09.202399547_Oznam - výberové konanie MOaPS.PDF
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent - MŠ Bystrany13.09.202313.09.2023a676b_Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent - MŠ Bystrany.PDF
Oznam - Výberové konanie MOaPS08.09.202312.09.2023b81a0_Oznámenie o vyberovom konani MOaPS.jpg
VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj18.07.202318.07.20230fa12_VZN_4_2023 KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 52022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.pdf
Informácia o oznámení o SD - Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišské Podhradie17.07.202317.07.2023https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-uzemneho-planu-mesta-spisske-podhradie-111313_zad5_sp_podhradie_textova_cast-.pdf
USNESENIA z 6.OZ z dňa 9.6.202313.06.202313.06.20236a0c0_UZNESENIA z 6. OZ z dňa 9.6.2023.PDF
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II. polrok 202325.05.202325.05.2023168a4_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II. polrok 2023.pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky základnej školy16.05.202316.05.20237b446_Výberové konanie na funkciu riaditeľariaditeľky základnej školy (2).PDF
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-203009.05.202309.05.2023Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. 798d8_Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030.pdf
PHSR KSK - ozn. o strategickom dokumente20.03.202320.03.202309c94_PHSR KSK - ozn. o strategickom dokumente.pdf
Integrovaná územná stratégia KSK - ozn. o strategickom dokumente20.03.202320.03.20237db14_Integrovaná územná stratégia KSK - ozn. o strategickom dokumente.pdf
Pozvánka na 3.OZ - 08.03.202303.03.202303.03.2023bb444_Pozvánka 3.OZ 08.03.2023.PDF
Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy14.02.202314.02.20233b146_Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy.PDF
Verejná vyhláška - vodovod obce Bystrany 13.02.202313.02.2023da5c2_rozhodnutie Bystrany - vodovod.pdf
Návrh programového rozpočtu a rozpočtu obce Bystrany na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 202509.01.202331.01.2023
Návrh VZN- o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni30.12.202230.01.202325fa9_Návrh VZN- o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.doc
Pozvánka na 10.OZ - 30.12.202227.12.202227.12.20224a572_Pozvánka na 10.OZ - 30.12.2022.PDF
Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu25.11.202213.12.20222de26_Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu 13.12.2022.PDF