Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2017, a roky 2018/2019 - výdavky
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2017, a roky 2018/2019 - výdavky
4.4.2021
Návrh rozpotu na rok 2017, a roky 2018/2019 - príjmy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpotu na rok 2017, a roky 2018/2019 - príjmy
4.4.2021
Návrh Dodatku č. 2-2016 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné st. odpady
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh Dodatku č. 2-2016 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné st. odpady
4.4.2021
Rozpočtový harmonogram r. 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Rozpočtový harmonogram r. 2017
4.4.2021
Výzva na priamy predaj pozemkov v obci a v Rómskej osade - Zámer č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na priamy predaj pozemkov v obci a v Rómskej osade - Zámer č. 1/2016
4.4.2021
Tlačivo na podanie cenovej ponuky pre priamy predaj pozemkov Zámer č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Tlačivo na podanie cenovej ponuky pre priamy predaj pozemkov Zámer č. 1/2016
4.4.2021
Štatút obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Štatút obce Bystrany
4.4.2021
Kalendár zvozu biologicky-rozložiteľného odpadu na rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Kalendár zvozu biologicky-rozložiteľného odpadu na rok 2016
4.4.2021
Záverečný účet Obce Bystrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet Obce Bystrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
4.4.2021
PHSR BYSTRANY 2014-2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov PHSR BYSTRANY 2014-2020
4.4.2021
VZN 2/2016 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN 2/2016 o organizácii miestneho referenda
4.4.2021
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Bystrany
4.4.2021
ROZPOČET 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov ROZPOČET 2016-2018
4.4.2021
Tlačová správa o ukončení projektu Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Tlačová správa o ukončení projektu Bystrany
4.4.2021
Záverečný účet obce za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet obce za rok 2014
4.4.2021
Hodnotiaca správa za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa za rok 2014
4.4.2021
DODATOK č.1/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystrany č. 121 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov DODATOK č.1/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystrany č. 121 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4.4.2021
VZN o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
4.4.2021
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
4.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2015