Obec Bystrany, ako verejný obstarávateľ oznamuje zrušenie zadávania zákazky: Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - blok A. 

Dokument Odôvodnenie je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko -

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020

je k nahliadnutiu v budove Obecného úradu na podateľni.

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva zasiela

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti "Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"

 - Rozhas hodnotenia si môžte podrobne prezrieť v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.