Oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko -

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020

je k nahliadnutiu v budove Obecného úradu na podateľni.

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva zasiela

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti "Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"

 - Rozhas hodnotenia si môžte podrobne prezrieť v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY