OZNAM

Obecné zastupiteľstvo v Bystranoch v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a v zmysle uznesenia OZ v Bystranoch č. 20/2020 zo dňa 04.03.20

vyhlasuje

Voľbu hlavného kontrolóra Obce Bystrany. 

Podrobné podmienky sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:

Rekonštrukcia rigolov za rodinnými domami III"

Podrobný opis predmetu zákazky je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Aktuálne výzvy VO.

Potrebné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky sú dostupné na podateľni OcÚ v čase úradných hodín.

Základná škola v Bystranoch zverejňuje  podmienky voľných pracovných miest.

Podrobnosti o voľných pracovných miestach nájdete v sekcii

Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty