STAROSTA : František Žiga

ZÁSTUPCA STAROSTU : Ján Kľoc

KONTROLÓR OBCE: Radoslav Ščuka 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA :

Kandráč Gejza

Dunka Jozef

Žiga František 

Kandráč Fabián

Kľoc Ján

Mirga Fabián

Jochman Milan

Kandráč Roman

Pavľák Marián

 

OBECNÝ ÚRAD : 

Ing. Anna Čechová - ekonóm obce, pokladňa 

Mgr. Lívia Staňová -  podateľna, registratúra, ŽP, projekty, VO, 

Janka Múdra - majetok obce, dane

Júlia Schvarczová- Personalistika a mzdy

Henrieta Mikulová - evidencia obyvateľstva, TKO, osvedčovanie listín a podpisov

Bc. Eva Halická - menšie obecné služby, sociálne oddelenie

 

STAVEBNÝ ÚRAD :

Ing. Mária Gmucová

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade : 

 

  • vydanie územného rozhodnutia, 
  • vydanie stavebného povolenia,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
  • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
  • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav
  • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady