OZNAM

Obecné zastupiteľstvo v Bystranoch v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a v zmysle uznesenia OZ v Bystranoch č. 20/2020 zo dňa 04.03.20

vyhlasuje

Voľbu hlavného kontrolóra Obce Bystrany. 

Podrobné podmienky sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.