OBEC BYSTRANY

PRIESKUM TRHU - ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117

ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Výzva na predloženie ponuky:

Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom:

 Novostavba 3x12 nájomných nižšieho štandardu v obci Bystrany"

Bližšie informácie sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO