Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

48. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 16.12.2019 o 11:00 hod.

(pondelok)

v kancelárii starostu obce Bystrany.

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty