Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

mimoriadne neplánované

43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 10.04.2019 o 16:00 hod.

(streda)

v kancelárii starostu obce

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty