Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 03.06.2020 o 15:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Usmernenia MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR  ohľadom

 respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021 a rok 2022 a je

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.