Zápisnica a Uznesenia  z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 12.06.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Obec Bystrany zverejňuje Oznámenie o výberovom konaní na pracovnú pozíciu

Terénny sociálny pracovník alebo Terénny pracovník. 

Dokumenty na nahliadnutie si môžete stiahnuť v sekcii

ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2017

 je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY