Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel

z v o l á v a

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa:

26.04.2017 o 16:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52 

Zápisnica a Uznesenia  z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 10.04.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2017

 je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY