Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel z v o l á v a

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa: 12.06.2017 o 16:00 

Program obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Obec Bystrany zverejňuje Oznámenie o výberovom konaní na pracovnú pozíciu

Terénny sociálny pracovník alebo Terénny pracovník. 

Dokumenty na nahliadnutie si môžete stiahnuť v sekcii

ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2017

 je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY