Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 02.08.2019 o 11:00 hod.

(piatok)

v kancelárii starostu obce Bystrany.

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Základná škola v Bystranoch zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste: učiteľ prvého stupňa základnej školy.

Podrobné oznámenie a podmienky účasti sú k nahliadnutiu 

 v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Obec Bystrany zverejňuje Zámer na odpredaj majetku obce - Obchodnou verejnou súťažou

Podrobné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Kalendár je k nahliadnutiu

v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty